environmental remote sensing unit (british aerospace space systems, ltd) (ersun) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental remote sensing unit (british aerospace space systems, ltd) (ersun) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental remote sensing unit (british aerospace space systems, ltd) (ersun) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental remote sensing unit (british aerospace space systems, ltd) (ersun).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental remote sensing unit (british aerospace space systems, ltd) (ersun)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Khối cảm nhận môi trường từ xa (Hệ thống không gian vũ trụ Anh Quốc)