environmental management (em) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental management (em) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental management (em) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental management (em).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental management (em)

    * kỹ thuật

    môi trường:

    quản lý môi trường