environmental impact statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental impact statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental impact statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental impact statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental impact statement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    báo cáo ảnh hưởng môi trường