environmental impact analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental impact analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental impact analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental impact analysis.

Từ điển Anh Việt

  • Environmental impact analysis

    (Econ) Phân tích tác động môi trường.

    + Một phân tích tìm cách xác định rõ ràng những ảnh hưởng lên toàn bộ môi trường của một dự án đầu tư.