environmental analysis and remote sensing (ears) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental analysis and remote sensing (ears) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental analysis and remote sensing (ears) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental analysis and remote sensing (ears).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental analysis and remote sensing (ears)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phân tích môi trường và cảm nhận từ xa