environmental administration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

environmental administration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm environmental administration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của environmental administration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • environmental administration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự quản lý môi trường