engine [condensing unit] room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

engine [condensing unit] room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm engine [condensing unit] room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của engine [condensing unit] room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • engine [condensing unit] room

    * kỹ thuật

    phòng máy

    phòng máy nén