energy telecommunications and electrical association (entelec) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy telecommunications and electrical association (entelec) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy telecommunications and electrical association (entelec) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy telecommunications and electrical association (entelec).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy telecommunications and electrical association (entelec)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội Điện và Viễn thông Năng lượng