energy service centre, center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy service centre, center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy service centre, center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy service centre, center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy service centre, center

    * kỹ thuật

    điện:

    trung tâm dịch vụ năng lượng