energy intercepted by a receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy intercepted by a receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy intercepted by a receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy intercepted by a receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy intercepted by a receiver

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    năng lượng bắt được bởi máy thu