energy data geographical explorer (petro-consultants, inc) (edge) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy data geographical explorer (petro-consultants, inc) (edge) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy data geographical explorer (petro-consultants, inc) (edge) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy data geographical explorer (petro-consultants, inc) (edge).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy data geographical explorer (petro-consultants, inc) (edge)

    * kỹ thuật

    Nhà thăm dò số liệu năng lượng theo địa lý (Công ty Petroconsultants)