energy absorbed in compression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

energy absorbed in compression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm energy absorbed in compression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của energy absorbed in compression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • energy absorbed in compression

    * kỹ thuật

    vật lý:

    năng lượng biến dạng nén