echo canceller with hybrid (ech) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

echo canceller with hybrid (ech) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm echo canceller with hybrid (ech) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của echo canceller with hybrid (ech).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • echo canceller with hybrid (ech)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ triệt tạp âm với sự lai tạp