desolate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

desolate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm desolate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của desolate.

Từ điển Anh Việt

 • desolate

  /'desəlit/

  * tính từ

  bị tàn phá, tan hoang, đổ nát

  hoang vắng, không người ở, tiêu điều

  bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi; lẻ loi, bơ vơ, cô độc

  đau buồn, buồn phiền, sầu não

  * ngoại động từ

  tàn phá, phá huỷ, làm tan hoang

  làm hoang vắng, làm sụt số dân (của một vùng)

  ruồng bỏ, bỏ bơ vơ, bỏ rơi

  làm buồn phiền, làm u sầu, làm phiền muộn; làm thất vọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • desolate

  crushed by grief

  depressed and desolate of soul

  a low desolate wail

  Similar:

  abandon: leave someone who needs or counts on you; leave in the lurch

  The mother deserted her children

  Synonyms: forsake, desert

  depopulate: reduce in population

  The epidemic depopulated the countryside

  lay waste to: cause extensive destruction or ruin utterly

  The enemy lay waste to the countryside after the invasion

  Synonyms: waste, devastate, ravage, scourge

  bare: providing no shelter or sustenance

  bare rocky hills

  barren lands

  the bleak treeless regions of the high Andes

  the desolate surface of the moon

  a stark landscape

  Synonyms: barren, bleak, stark