cycle of fluctuation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycle of fluctuation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycle of fluctuation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycle of fluctuation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cycle of fluctuation

    * kỹ thuật

    chu kỳ dao động