cycle identification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cycle identification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cycle identification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cycle identification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cycle identification

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự nhận dạng chu kỳ