crop (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crop (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crop (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crop (vs)

    * kỹ thuật

    cắt

    xén