crop-ear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crop-ear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crop-ear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop-ear.

Từ điển Anh Việt

  • crop-ear

    * danh từ

    con ngựa bị cắt tai