cropping graphics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cropping graphics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cropping graphics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cropping graphics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cropping graphics

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xén họa hình