coulomb scattering by nucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb scattering by nucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb scattering by nucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb scattering by nucleus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb scattering by nucleus

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tán xạ coulomb bởi hạt nhân