coulomb friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb friction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ma sát coulomb