coulomb excitation law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb excitation law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb excitation law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb excitation law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb excitation law

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    định luật kích thích coulomb