coulomb interactions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb interactions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb interactions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb interactions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb interactions

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tương tác coulomb

    tương tác tĩnh điện