coulomb potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb potential

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thế coulomb