coulomb excitation explosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb excitation explosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb excitation explosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb excitation explosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb excitation explosion

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nổ (do) kích thích coulomb