coulomb force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb force

    * kỹ thuật

    lực coulomb