coulomb excitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb excitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb excitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb excitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb excitation

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    kích thích coulomb