coulomb gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb gage

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    áp kế coulomb

    áp kế Coulmb