coulomb attraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coulomb attraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coulomb attraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coulomb attraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coulomb attraction

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực hút tĩnh điện

    lực hút Coulomb