corporate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporate.

Từ điển Anh Việt

 • corporate

  /'kɔ:pərit/

  * tính từ

  (thuộc) đoàn thể; hợp thành đoàn thể

  corporate body: tổ chức đoàn thể

  corporate responsibility: trác nhiệm của từng người trong đoàn thể

  corporate town

  thành phố có quyền tự trị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • corporate

  * kinh tế

  công ty

  công ty pháp nhân

  liên hiệp công ty

  thuộc về hội, tập thể

  tổ chức pháp nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corporate

  of or belonging to a corporation

  corporate rates

  corporate structure

  done by or characteristic of individuals acting together

  a joint identity

  the collective mind

  the corporate good

  Synonyms: collective

  organized and maintained as a legal corporation

  a special agency set up in corporate form

  an incorporated town

  Synonyms: incorporated

  Similar:

  bodied: possessing or existing in bodily form

  what seemed corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare

  an incarnate spirit

  `corporate' is an archaic term

  Synonyms: corporal, embodied, incarnate