incarnate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incarnate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incarnate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incarnate.

Từ điển Anh Việt

 • incarnate

  /in'kɑ:nit/

  * tính từ

  cụ thể bằng xương, bằng thịt

  hiện thân

  he is an incarnate friend; he is a devil incarnate: hắn ta là quỷ dữ hiện thân

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng tươi, màu thịt tươi

  * ngoại động từ

  tạo thành hình thể cho

  làm thành cụ thể, thể hiện

  to incarnate one's aim: thể hiện mục đích

  là hiện thân của, là tượng trưng cho

  to incarnate the courage: là hiện thân của tinh thần dũng cảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • incarnate

  * kỹ thuật

  tái sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incarnate

  make concrete and real

  Antonyms: disincarnate

  represent in bodily form

  He embodies all that is evil wrong with the system

  The painting substantiates the feelings of the artist

  Synonyms: body forth, embody, substantiate

  invested with a bodily form especially of a human body

  a monarch...regarded as a god incarnate

  Similar:

  bodied: possessing or existing in bodily form

  what seemed corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare

  an incarnate spirit

  `corporate' is an archaic term

  Synonyms: corporal, corporate, embodied