corporal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporal.

Từ điển Anh Việt

 • corporal

  /'kɔ:pərəl/

  * danh từ

  (tôn giáo) khăn thánh

  (quân sự) hạ sĩ, cai

  * tính từ

  (thuộc) thân thể, (thuộc) thể xác

  corporal punishment: hình phạt về thể xác; nhục hình

  cá nhân, riêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corporal

  a noncommissioned officer in the Army or Air Force or Marines

  Similar:

  bodily: affecting or characteristic of the body as opposed to the mind or spirit

  bodily needs

  a corporal defect

  corporeal suffering

  a somatic symptom or somatic illness

  Synonyms: corporeal, somatic

  bodied: possessing or existing in bodily form

  what seemed corporal melted as breath into the wind"- Shakespeare

  an incarnate spirit

  `corporate' is an archaic term

  Synonyms: corporate, embodied, incarnate