corporality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporality.

Từ điển Anh Việt

 • corporality

  /,kɔ:pə'ræliti/

  * danh từ

  tính hữu hình, tính cụ thể

  cơ thể, thân thể

  (số nhiều) nhu cầu của cơ thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet