corporeality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corporeality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corporeality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corporeality.

Từ điển Anh Việt

  • corporeality

    /kɔ:,pɔ:ri'æliti/

    * danh từ

    tính vật chất, tính cụ thể, tính hữu hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet