embody nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

embody nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm embody giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của embody.

Từ điển Anh Việt

 • embody

  /im'bɔdi/

  * ngoại động từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) imbody)

  là hiện thân của

  biểu hiện

  gồm, kể cả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • embody

  * kỹ thuật

  bao gồm

  hóa học & vật liệu:

  cụ thể hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • embody

  represent, as of a character on stage

  Derek Jacobi was Hamlet

  Synonyms: be, personify

  represent or express something abstract in tangible form

  This painting embodies the feelings of the Romantic period

  Similar:

  incarnate: represent in bodily form

  He embodies all that is evil wrong with the system

  The painting substantiates the feelings of the artist

  Synonyms: body forth, substantiate