personify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personify.

Từ điển Anh Việt

 • personify

  * ngoại động từ

  nhân cách hoá; nhân hình hoá (tư tưởng, phẩm chất )

  là hiện thân của

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • personify

  * kỹ thuật

  nhân cách hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • personify

  attribute human qualities to something

  The Greeks personated their gods ridiculous

  Synonyms: personate

  Similar:

  body: invest with or as with a body; give body to

  embody: represent, as of a character on stage

  Derek Jacobi was Hamlet

  Synonyms: be