personate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personate.

Từ điển Anh Việt

 • personate

  * tính từ

  hình mõm chó

  * ngoại động từ

  đóng vai

  giả vờ là (người khác)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • personate

  Similar:

  pose: pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent intentions

  She posed as the Czar's daughter

  Synonyms: impersonate

  personify: attribute human qualities to something

  The Greeks personated their gods ridiculous