impersonate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impersonate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impersonate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impersonate.

Từ điển Anh Việt

 • impersonate

  /im'pə:səneit/

  * ngoại động từ

  thể hiện dưới dạng người, nhân cách hoá

  là hiện thân cho

  he impersonated the fighting spirit of the people: anh ta là hiện thân cho tinh thần chiến đấu của nhân dân

  đóng vai, thủ vai

  to impersonate many of Shakespear's heroes: đóng vai chính trong các vở kịch của Sếch-xpia

  nhại (ai) để làm trò

  mạo nhận là (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impersonate

  assume or act the character of

  She impersonates Madonna

  The actor portrays an elderly, lonely man

  Synonyms: portray

  represent another person with comic intentions

  Similar:

  pose: pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent intentions

  She posed as the Czar's daughter

  Synonyms: personate