cool gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cool gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cool gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cool gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cool gas

    * kỹ thuật

    khí lạnh