coolerman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coolerman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coolerman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coolerman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coolerman

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    công nhân (kho) lạnh