coolhouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coolhouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coolhouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coolhouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coolhouse

    * kinh tế

    kho lạnh

    phòng lạnh