contact sport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contact sport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contact sport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contact sport.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • contact sport

    a sport that necessarily involves body contact between opposing players

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).