contact point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contact point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contact point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contact point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contact point

    * kỹ thuật

    điểm tiếp xúc

    giao thông & vận tải:

    điểm tiếp đất