contact e.m.f nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contact e.m.f nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contact e.m.f giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contact e.m.f.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contact e.m.f

    * kỹ thuật

    điện:

    sức điện động tiếp xúc