contact port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contact port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contact port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contact port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contact port

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cổng tiếp xúc