confirm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confirm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confirm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confirm.

Từ điển Anh Việt

 • confirm

  /kən'fə:m/

  * ngoại động từ

  xác nhận; chứng thực

  to confirm someone's statement: xác nhận lời tuyên bố của ai

  thừa nhận, phê chuẩn

  to confirm a treaty: phê chuẩn một bản hiệp ước

  làm vững chắc, củng cố

  to confirm one's power: củng cố quyền lực

  làm cho (ai) nhiễm sâu (một thói quen, một nếp nghĩ...)

  to confirm someone in his chain-smoking: làm cho ai nhiễm sâu cái tật hút thuốc lá liên tục

  (tôn giáo) làm lễ kiên tín cho

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • confirm

  * kinh tế

  báo chi (xác nhận trả)

  chuẩn nhận (một tờ trình)

  chứng thực

  củng cố

  hợp thức hóa

  làm cho chắc

  phê chuẩn (một điều ước)

  xác nhận

  xác nhận sự hữu hiệu (của một cuộc tổng tuyển cử)

  * kỹ thuật

  chứng thực

  khẳng định

  xác nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • confirm

  establish or strengthen as with new evidence or facts

  his story confirmed my doubts

  The evidence supports the defendant

  Synonyms: corroborate, sustain, substantiate, support, affirm

  Antonyms: negate

  strengthen or make more firm

  The witnesses confirmed the victim's account

  Synonyms: reassert

  make more firm

  Confirm thy soul in self-control!

  support a person for a position

  The Senate confirmed the President's candidate for Secretary of Defense

  administer the rite of confirmation to

  the children were confirmed in their mother's faith