condense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condense.

Từ điển Anh Việt

 • condense

  /kən'dens/

  * động từ

  làm đặc lại (chất nước); làm ngưng lại (hơi); làm tụ lại (ánh sáng); hoá đặc (chất nước); ngưng lại (hơi); tụ lại (ánh sáng)

  nói cô đọng; viết súc tích

 • condense

  làm ngưng, làm cô đọng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • condense

  * kinh tế

  kết tụ

  ngưng

  * kỹ thuật

  ngưng kết

  ngưng tụ

  tích tụ

  xây dựng:

  đông đặc

  làm tụ

  hóa học & vật liệu:

  làm cô đọng

  làm ngưng

  làm ngưng tụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • condense

  undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops

  water condenses

  The acid distills at a specific temperature

  Synonyms: distill, distil

  remove water from

  condense the milk

  cause a gas or vapor to change into a liquid

  The cold air condensed the steam

  become more compact or concentrated

  Her feelings condensed

  develop due to condensation

  All our planets condensed out of the same material

  compress or concentrate

  Congress condensed the three-year plan into a six-month plan

  Synonyms: concentrate, contract

  Similar:

  digest: make more concise

  condense the contents of a book into a summary

  Synonyms: concentrate