condenser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condenser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condenser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condenser.

Từ điển Anh Việt

 • condenser

  /kən'densə/

  * danh từ

  (vật lý) bình ngưng

  cái tụ điện

  cái tụ sáng

 • condenser

  (Tech) bộ điện dung; lọ/bình ngưng tụ

 • condenser

  cái tụ (điện); bìng ngưng (hơi); máy ướp lạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • condenser

  * kinh tế

  thiết bị ngưng tụ

  * kỹ thuật

  bình ngưng

  bộ tụ điện

  giàn ngưng

  toán & tin:

  bình ngưng (hơi)

  cái tụ (điện)

  cái tụ điện

  máy ướp lạnh

  điện:

  bình ngưng (tụ)

  xây dựng:

  bình ngưng tụ

  bộ ngưng hơi

  thiết bị ngưng tụ

  thiết bị tụ điện

  y học:

  bộ ngưng tụ

  điện lạnh:

  thiết bị ngưng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • condenser

  an apparatus that converts vapor into liquid

  a hollow coil that condenses by abstracting heat

  lens used to concentrate light on an object

  Synonyms: optical condenser

  Similar:

  capacitor: an electrical device characterized by its capacity to store an electric charge

  Synonyms: capacitance, electrical condenser