common pitcher plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common pitcher plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common pitcher plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common pitcher plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • common pitcher plant

    perennial bog herb having dark red flowers and decumbent broadly winged pitchers forming a rosette; of northeastern North America and naturalized in Europe especially Ireland

    Synonyms: huntsman's cup, huntsman's cups, Sarracenia purpurea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).