common model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

common model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm common model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của common model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • common model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mô hình chung